Luận văn quản trị Dự án 1 số hình thức chọn lọc nhà thầu

Luận Văn Việt san sớt sở hữu bạn những trắc trở chung về quản trị Dự án trong luận văn quản trị kinh doanh. Trong trường hợp bạn không với thời kì làm cho luận văn, hãy tham khảo dịch vụ làm cho luận văn thạc sĩ thuê của Luận Văn Việt nhé.

>>> Bài khác : làm đồ án thuê tại hà nội

Một số hình thức lựa chọn nhà thầu:

  • Đấu thầu rộng rãi là hình thức đấu thầu không hạn chế số lượng nhà thầu tham gia. Bên mời thầu phải thông báo công khai về các điều kiện, thời gian dự thầu trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi phát hành hồ sơ mời thầu. Bên dự thầu chỉ được tham dự khi có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng phù hợp với loại, cấp công trình theo điều kiện thông báo của bên mời thầu. Đấu thầu rộng rãi là hình thức chủ yếu được áp dụng trong đấu thầu. Hình thức đấu thầu này có ưu điểm nổi bật là tính cạnh tranh trong đấu thầu cao, hạn chế tiêu cực trong đấu thầu, kích thích các nhà thầu phải thường xuyên nâng cao năng lực cạnh tranh, mang lại hiệu quả cao cho dự án.

Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ làm luận văn thạc sĩ thuê của Luận Văn Việt nhé.

>>> Bài khác : Cách xây dựng một bài luận văn thạc sĩ kinh tế hoàn chỉnh, chi tiết nhất

  • Đấu thầu hạn chế là hình thức đấu thầu mà bên mời thầu mời một số nhà thầu (tối thiểu là 5) có đủ năng lực tham dự. Danh sách nhà thầu tham dự phải được người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền chấp thuận phải công khai và minh bạch. Đấu thầu hạn chế được thực hiện để lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng, nhà thầu thi công xây dựng công trình đối với công trình xây dựng có yêu cầu kỹ thuật cao và chỉ có một số nhà thầu có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng mới được mời tham dự thầu.

  • Chỉ định thầu là hình thức chọn trực tiếp nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu để thương thảo hợp đồng.

  • Chào hàng cạnh tranh: hình thức này được áp dụng cho những gói thầu mua sắm hàng hóa có giá trị dưới 2 tỷ đồng. Mỗi gói thầu phải có ít nhất 3 chào hàng của 3 nhà thầu khác nhau trên cơ sở yêu cầu chào hàng của Bên mời thầu. Việc gửi chào hàng có thể được thực hiện bằng cách gửi trực tiếp, bằng fax, bằng đường bưu điện hoặc bằng các phương tiện khác. Gói thầu áp dụng hình thức này thường có sản phẩm cụ thể, đơn vị trúng thầu thường là đơn vị đưa ra giá có giá trị thấp nhất, không thương thảo về giá.

  • Mua sắm trực tiếp: được áp dụng trong trường hợp bổ sung hợp đồng cũ đã thực hiện xong (dưới một năm) hoặc hợp đồng đang thực hiện với điều kiện chủ đầu tư có nhu cầu tăng thêm số lượng hàng hóa hoặc khối lượng công việc mà trước đó đã được tiến hành đấu thầu, nhưng phải đảm bảo không được vượt mức giá hoặc đơn giá trong hợp đồng đã ký trước đó. Trước khi ký hợp đồng, nhà thầu phải chứng minh có đủ năng lực về kỹ thuật và tài chính để thực hiện gói thầu.

  • Tự thực hiện: hình thức này chỉ được áp dụng đối với các gói thầu mà chủ đầu tư có đủ năng lực thực hiện trên cơ sở tuân thủ quy định Quy chế Quản lý Đầu tư và Xây dựng.

@mytamhuyet Hey there, globals work just fine. At any point in your clientside code, you can easily write window.someVariable = "Foo" and now it is global.

Also, anything outside of an imports folder loads the old way, as globals. It works just like old Meteor.

If you read the 3rd paragraph of the following section in the docs, you will see that it mentions old-style globals still work just fine if you want to do things that way:

Hope that helps!

Welcome mytamhuyet!

I think there’s some misunderstanding. Nothing about newer Meteor versions prevents having global variables.

I just tested out declaring variables in file scope without var, ie:

// client/main.js
TestGlobal = { name: 'test' };

And it was available on the console.

Happy to help debug why some variable or module isn’t global if you want :slight_smile:

If you want to write globals that are used in shared (client and server) it works also fine using the explicit global statement:

global.Myvar = { }

1 Like

There is chrome extension which can help you to manage minimongo: https://github.com/radekmie/MiniMongoExplorer

You can still test your collection in console.log quite easily by exporting your variables and Collections.

In file foo.js:

export const collection = new Mongo.Collection('some-name');

And then in console.log you simply do: const { collection } = require('./foo.js');

The same applies for all other variables and you have no more need for creating anything globally anymore.

Hope this helps.

2 Likes